Wat is gendercide?

Gendercide is een sekseneutrale term waarmee verwezen wordt naar het opzettelijk doden van mensen van een bepaald geslacht, op grond van hun geslacht.

Volgens recente ramingen van de geslachtsverhouding is het aantal “ontbrekende” meisjes toegenomen tot ongeveer 200 miljoen meisjes wereldwijd. Dit is een enorme stijging ten opzichte van 1990, toen het aantal ontbrekende meisjes op 100 miljoen werd geschat. Meisjes worden nog steeds ernstig gediscrimineerd. Zo komt het voor dat foetussen worden geaborteerd als is vastgesteld dat de baby een meisje is en worden meisjes in de steek gelaten of gedood, uitsluitend vanwege hun geslacht.

Geslachtsselectie kan plaatsvinden voordat er een zwangerschap tot stand is gekomen, tijdens de zwangerschap door middel van geslachtsselectie en selectieve abortus, of na de geboorte door het doden of verwaarlozen van het kind. Geslachtsselectie vindt soms plaats met het oog op een evenwichtige verdeling van de seksen binnen een gezin, maar veel vaker op grond van een systematische voorkeur voor jongens, omdat binnen bepaalde culturen dochters beschouwd worden als last.

Gendercide is een wereldwijd probleem, dat niet alleen voorkomt in Azië en Europa, maar ook wordt waargenomen in Noord-Amerika, Afrika en Latijns-Amerika. In landen waar gendercide voorkomt is het aandeel jongens ten opzichte van meisjes bij de geboorte over het algemeen hoger dan bij de normale biologische geslachtsverhouding die ligt op 106 jongens per 102 meisjes. In China worden bijvoorbeeld 113 jongetjes geboren per 100 meisjes en in India is de verhouding 112 jongetjes per 100 meisjes.

Voorzichtigheid is echter geboden bij het trekken van conclusies over de aantallen abortussen en het plaatsvinden van prenatale geslachtsselectieve praktijken, omdat de geslachtsverhouding bij de geboorte ook beïnvloed kan worden door andere factoren. Het kan voorkomen dat meisjes bij de geboorte niet geregistreerd worden of dat meisjes die kort na de geboorte gedood worden of ter adoptie worden gegeven niet worden geregistreerd. Hoewel in statistieken de term “SRB” (sex ratio at birth: geslachtsverhouding bij de geboorte) wordt gebruikt, zijn in de meeste landen geen betrouwbare gegevens over geboortecijfers beschikbaar. Om die reden wordt in plaats daarvan de gemiddelde geslachtsverhouding bij kinderen (0-4 of 0-6 jaar) gehanteerd. De cijfers kunnen ook een onjuist beeld geven door het niet meetellen van meisjes bij volkstellingen of doordat meisjes, vaker dan jongens, na de geboorte komen te overlijden omdat zij verminderde toegang hebben tot voedsel en gezondheidszorg.

Bron: www.europarl.europa.eu

Voor meer informatie over gendercide ga naar www.itsagirlmovie.com